Technical Program Committee

Technical Program Chair

Tsung-Yi Ho (National Tsing Hua University, Taiwan)

Technical Program Vice Co-Chairs

Sheldon Tan (University of California, Riverside, USA)
Yiran Chen (Duke University, USA)

TPC Secretaries

Yuan-Hao Chang (Academia Sinica, Taiwan)
Chien-Chung Ho (National Chung Cheng University, Taiwan)
Last Updated on: June 24, 2019